Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ C-EHRN ΚΑΙ TOY EHRA ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Τα άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών (PWUD) μπορούν να θεωρηθούν ομάδα κινδύνου στην επιδημία COVID-19. Ζουν συχνά στο περιθώριο της κοινωνίας με χαμηλή ή καθόλου πρόσβαση στη στέγαση, την απασχόληση, τους οικονομικούς πόρους, την κοινωνική και την υγειονομική περίθαλψη και αντιμετωπίζουν συστηματικές διακρίσεις και ποινικοποίηση στην πλειονότητα των χωρών. Πολλοί από αυτούς έχουν πολλαπλά προβλήματα υγείας, τα οποία μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο (θανατηφόρου) μόλυνσης COVID-19 (συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων ασθενειών όπως η ΧΑΠ, το HIV, η φυματίωση, ο καρκίνος και άλλες καταστάσεις που καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα).

Οι υπηρεσίες μείωσης βλάβης είναι συχνά το μοναδικό σημείο επαφής για την πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο παρέχονται υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και άλλη βασική υποστήριξη και λειτουργούν ως ουσιαστικός σύνδεσμος με άλλες υπηρεσίες που μπορούν να τους σώσουν την ζωή.

Καλούμε τις τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς να συστήσουν μέτρα ασφαλείας και:

1. Να αυξήσουν τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών μείωσης της βλάβης και άλλων υπηρεσιών χαμηλής οδού για τους ανθρώπους που κάνουν χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της επιδημίας COVID-19. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα τη θεραπεία υποκατάστασης με οπιοειδή (OST), την υποβοηθούμενη από την ηρωίνη θεραπεία (HAT), τα προγράμματα βελονών και συριγγών (NSP), την παροχή ναλοξόνης και τη συνεχή πρόσβαση σε χώρους ασφαλούς χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών (DCRs). Επιπλέον, πρέπει να παρέχονται βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ημερήσιων και νυκτερινών καταλυμάτων, ντους, ρουχισμό, τρόφιμα και άλλες υπηρεσίες. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης ή/και ζουν στους δρόμους.

2. Παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για παρεμβάσεις μείωσης βλάβης και άλλων υπηρεσιών χαμηλής οδού, και φροντίδα ώστε να τους παρασχεθεί επαρκής εξοπλισμός για την προστασία του προσωπικού και των εξυπηρετούμενων από λοιμώξεις (σαπούνι, απολυμαντικά χεριών, μάσκες προσώπου μίας χρήσης, γάζες, κλπ.).

3. Να αναγνωριστεί ο σημαντικότατος και κρίσιμος ρόλος των παρεμβάσεων μείωσης της βλάβης και άλλων υπηρεσιών χαμηλού οδού στην πανδημία COVID-19 και να καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν από την ιδιαίτερη ευάλωτη κατάσταση των ανθρώπων που κάνουν χρήση ουσιών και άλλων συναφών ομάδων.

4. Να εκπονηθούν ειδικές κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμοί για τις υπηρεσίες μείωσης βλάβης, σε σχέση με την ευάλωτη κατάσταση των ανθρώπων που κάνουν χρήση ναρκωτικών και των συναφών ομάδων-στόχων. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να αναπτυχθούν σε στενή συνεργασία με το εμπλεκόμενο προσωπικό και τις πληγείσες κοινότητες και να βασιστούν στις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ή/και τους τεκμηριωμένους εθνικούς κανονισμούς για την πανδημία COVID-19.

Πιο συγκεκριμένα ζητούμε τα εξής:

5. Πρέπει να διατηρηθούν οι θεραπείες υποκατάστασης με οπιοειδή (OST), οι υποβοηθούμενες από την ηρωίνη θεραπείες (HAT) και να θεσπιστούν ή να επεκταθούν οι κανονισμοί σχετικά με τις δόσεις στο σπίτι (take home), ώστε οι ασθενείς να έχουν τη δυνατότητα να έρχονται στις Μονάδες για χορήγηση σπανιότερα από μια φορά την εβδομάδα. Πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση μέσω των φαρμακείων.

6. Τα προγράμματα χορήγησης συρίγγων και βελόνων και συνέργων (NSP) θα πρέπει να παρέχονται σε μεγαλύτερες ποσότητες στους ανθρώπους που κάνουν χρήση ναρκωτικών για να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός προσωπικών επαφών. Πρέπει να παρέχονται ειδικοί κάδοι για βελόνες και σύριγγες για τη συλλογή του χρησιμοποιημένου υλικού στο σπίτι.

7. Οι υπηρεσίες μείωσης της βλάβης πρέπει να παρέχουν υλικό πρόληψης για τον COVID-19 και πληροφορίες για το προσωπικό, τους εθελοντές/ντριες και τους χρήστες υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων σαπουνιών, αντισηπτικά με τουλάχιστον 60% αλκοόλ, μαντηλάκια, καλαθάκια απορριμμάτων και αναλώσιμες μάσκες προσώπου (εφόσον αυτό ζητείται από τους εθνικούς κανονισμούς), για τους ανθρώπους που δείχνουν συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα και φτάρνισμα.

8. Οι υπηρεσίες drop-in, τα ημερήσια καταλύματα ημέρας και οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης θα πρέπει να συμβουλεύουν και να υποστηρίζουν τους ανθρώπους που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών σχετικά με τη λοίμωξη COVID-19. Οι επισκέπτες θα πρέπει να κάνουν να καθαρίζουν τα χέρια τους κατά την είσοδό τους και δεν θα πρέπει να παραμένουν περισσότερο από όσο είναι απολύτως απαραίτητο. Οι κουζίνες μπορούν να προετοιμάσουν φαγητό προς παράδοση, το οποίο να καταναλώνεται σε εξωτερικούς χώρους. Πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αυξηθεί η κοινωνική απόσταση μεταξύ επισκεπτών / προσωπικού με όλα τα δυνατά μέσα και οι αίθουσες να αερίζονται. Πρέπει να αποφεύγεται ο υπερσυνωστισμός στις δομές που παρέχουν υπηρεσίες μείωσης της βλάβης, στα καταφύγια αστέγων, στους ΧΕΧ, μέσα από τη θέσπιση μέτρων ασφάλειας, π.χ. ελαχιστοποιώντας τη διάρκεια διαμονής, βάζοντας όριο στον αριθμό επισκεπτών, εισάγοντάς τους μόνο μία φορά την ημέρα. Οι άνθρωποι που έχουν κατοικία θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μένουν στο σπίτι και να έρχονται μόνο για να πάρουν βελόνες και άλλα αναλώσιμα μείωσης βλάβης.

9. Η κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών θα πρέπει να παρακολουθείται στενά. Αν κάποιος παρουσιάσει συμπτώματα, όπως πυρετό και βήχα, θα πρέπει να παρέχονται μάσκες προσώπου και να διασφαλίζεται ιατρικός έλεγχος. Πρέπει να δημιουργηθούν συμφωνίες συνεργασίας με τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, τις σχετικές μονάδες υγείας και τα νοσοκομεία, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση ιατρική υποστήριξη, η παρακολούθηση της περίθαλψης και η θεραπεία.

10. Πρέπει να διατίθενται νυκτερινά καταφύγια για άτομα που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, με διαχωρισμό μεταξύ εκείνων που δεν έχουν μολυνθεί και εκείνων που έχουν μολυνθεί και πρέπει να μπουν σε καραντίνα αλλά δεν χρειάζονται ειδική ιατρική περίθαλψη και θεραπεία στα νοσοκομεία. Τα νυκτερινά καταφύγια πρέπει να συμμορφώνονται με τους γενικούς κανονισμούς ασφαλείας για το COVID-19 και οι άνθρωποι δεν πρέπει να εκτίθενται σε επιπρόσθετους κινδύνους για μόλυνση λόγω υπερπληθυσμού και ανεπαρκούς υγειονομικής περίθαλψης.

11. Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με ομάδες, όπως συνεδριάσεις και διαβουλεύσεις, θα πρέπει να ακυρωθούν και να αναβληθούν μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης ή να οργανωθούν ως ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι νέες εισαγωγές σε θεραπεία θα πρέπει να ανασταλούν προσωρινά. Πρέπει να ανασταλούν τα αναγκαστικά μέτρα (π.χ. παραπομπές σε θεραπεία από δικαστήριο / εισαγγελέα / αστυνομία, επισκέψεις υπαλλήλων επιτήρησης κ.λπ.). Η υποχρεωτική δειγματοληψία ούρων θα πρέπει να καταργηθεί.

12. Οι υπηρεσίες μείωσης της βλάβης θα πρέπει να δημιουργούν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό είναι καλά ενημερωμένο και προστατεύεται από τη λοίμωξη. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να προσδιορίζουν τις κρίσιμες λειτουργίες και θέσεις εργασίας και να σχεδιάζουν εναλλακτική κάλυψη με τη συμμετοχή άλλων μελών του προσωπικού στην παροχή υπηρεσιών.

Αρχικός σύνδεσμος στα αγγλικά

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s