Πλατφόρμα

Η βασική επιδίωξη της Πλατφόρμας ΜΚΟ για τις ψυχοδραστικές ουσίες έγκειται στην ενίσχυση της συνεργασίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και του διαλόγου με τις αρμόδιες αρχές,  για την υλοποίηση μιας συντονισμένης και αποτελεσματικής πολιτικής για τα ναρκωτικά, προσανατολισμένη στη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Α. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Βασικές αρχές

Α1. Προσανατολισμός της τρέχουσας εθνικής νομοθεσίας για τις ψυχοδραστικές ουσίες στις αρχές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως έχουν συμφωνηθεί διεθνώς στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Α2. Προτεραιότητα στη Δημόσια Yγεία.

Α3. Οι προσπάθειες επιβολής του νόμου και γενικότερα τα μέτρα καταστολής να επικεντρωθούν στην καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας, σε αυτούς δηλαδή που  είναι οι κυρίως υπεύθυνοι για την εξάπλωση του εμπορίου και της διακίνησης των ψυχοδραστικών ουσιών και έχουν τον έλεγχο των παράνομων αγορών.

Α4. Αλλαγή κατεύθυνσης των πολιτικών για τα ναρκωτικά προς την ενθάρρυνση των εξαρτημένων ατόμων να επανενταχθούν στην κοινωνία και όχι στην περιθωριοποίησή τους και στα κατασταλτικά εις βάρος τους μέτρα. Η εξάρτηση είναι κυρίως θέμα δημόσιας  υγείας και όχι θέμα της ποινικής δικαιοσύνης.

Α5. Διαμόρφωση πολιτικής για τα ναρκωτικά με στόχο τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών που έχει δημιουργήσει το ισχύον καθεστώς ελέγχου των ψυχοδραστικών ουσιών. Υιοθετώντας αυτή την πραγματιστική προσέγγιση, η κυβέρνηση χρειάζεται πρωτίστως να προβεί σε αξιολόγηση των αρνητικών συνεπειών που συνδέονται με τις ψυχοδραστικές ουσίες και του αντίκτυπου που αυτές έχουν τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία, καθώς επίσης και σε οικονομική αξιολόγηση μέσω της ανάλυσης κόστους-οφέλους. Στη συνέχεια, με βάση αυτήν την αξιολόγηση, να εφαρμόσει πολιτικές που θα συμβάλλουν στην επίλυση των αρνητικών συνεπειών.

Α6. Ενεργή συμμετοχή των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών στη διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής για τα ναρκωτικά, με βάση τις αρχές της συμμετοχής, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Χρειάζεται να ενισχυθούν οι ανοικτές και εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης, των δήμων, των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Α7. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής και των προγραμμάτων για τα ναρκωτικά είναι μια από τις πλέον  θεμελιώδεις αρχές μιας συνεπούς και αποτελεσματικής πολιτικής. Η διαρκής αξιολόγηση είναι το πλέον αξιόπιστο εργαλείο για να διορθωθούν τυχόν λάθη, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων και να μεταρρυθμιστεί η σχετική νομοθεσία.

Β. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ[1]

Β.1. Προώθηση πολιτικών για τα ναρκωτικά με προσανατολισμό τη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Β.2. Προώθηση του διαλόγου μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και της Κοινωνίας των Πολιτών που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα

Β.3. Συνεχής ενημέρωση για διεθνείς εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικής και επιστημονικής έρευνας στον τομέα των ψυχοδραστικών ουσιών

Β.4. Ενίσχυση της συνεργασίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ψυχοδραστικών ουσιών

Β.5. Επανεξέταση και άμεση εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και της Κοινωνίας των Πολιτών

Β.6. Προώθηση μιας εθνικής εμπεριστατωμένης πολιτικής για τη Μείωση της Βλάβης[2] [3] με ρεαλιστικό πλάνο βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές και ποικίλες ανάγκες των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας

α. Ευαισθητοποίηση/Ενημέρωση/Ενδυνάμωση όλων των φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ψυχοδραστικών ουσιών, σχετικά με την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων πολιτικών και παρεμβάσεων

β. Περιορισμός και άρση των εμποδίων που τίθενται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση παρεμβάσεων Μείωσης της Βλάβης

γ. Εξάλειψη της λίστας αναμονής στις Θεραπευτικές Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης (ΘΜΦΑΕ) του ΟΚΑΝΑ

δ. Ενίσχυση των προγραμμάτων ανταλλαγής/διανομής βελόνων, συριγγών και άλλων συνέργων χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών

ε. Υποστήριξη των ανθρώπων που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ουσιών και ζουν με HIV ή/και HBV, HCV

στ. Θεσμοθέτηση και δημιουργία εποπτευόμενων χώρων χρήσης

ζ. Εφαρμογή ενιαίου πλαισίου των Μονάδων Υποκατάστασης – ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝΑ

η. Αύξηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης εντός σωφρονιστικών καταστημάτων και νοσοκομειακών ιδρυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και ενσωματώνοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες ευάλωτων πληθυσμών και ομάδων υψηλού κινδύνου (π.χ. νέοι, γυναίκες, ΡΟΜΑ, άνθρωποι που εργάζονται στη βιομηχανία του σεξ) κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων

Β.7.Αποποινικοποίηση/απεγκληματοποίηση των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών

Β.8. Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την κατάργηση του στίγματος που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ουσιών

Γ. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Γ.1. Συμμετοχή σε ένα δίκτυο συνεργασίας με σημαντικές οργανώσεις της χώρας

Γ.2. Διάδραση και ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών

Γ.3. Αξιόπιστη και συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ζήτημα των ψυχοδραστικών ουσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Γ.4. Δυνατότητα οργανωμένης διεκδίκησης, χάραξη κοινής πολιτικής και άσκησης πίεσης σε πιθανά ζητήματα ενδιαφέροντος

Γ.5. Διεύρυνση του πεδίου ενδιαφέροντος της οργάνωσής μας

Γ.6. Αποφυγή επικάλυψης δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών

Δ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Δ.1. Προώθηση διαλόγου για την πολιτική των ναρκωτικών σε τοπικό επίπεδο

Δ.2. Επίτευξη μιας ολοκληρωμένης, συνεκτικής, και αποτελεσματικής πολιτικής για τα ναρκωτικά

Δ.3. Υποστήριξη αιτημάτων και διεκδίκηση λύσεων που αφορούν τους ανθρώπους που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση στη αντιμετώπιση των παραγόντων ευαλωτότητας

Δ.4. Ενδυνάμωση και υποστήριξη των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και εξειδικευμένη υποστήριξη αυτών που ζουν με HIV και ηπατίτιδες (HBV, HCV)

α. Διαμόρφωση πολιτικών

β. Διεκδίκηση δικαιωμάτων/Συνηγορία

γ. Παροχή υπηρεσιών

δ. Νομοθετικές αλλαγές

ε. Διάδοση σωστής πληροφορίας και διαμόρφωση της αντίληψης της κοινής γνώμης

στ. Επιμόρφωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών

ζ. Προώθηση συντονισμένων παρεμβάσεων Mείωσης της Bλάβης για την πρόληψη των μολυσματικών ασθενειών που σχετίζονται με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών

_________________________________________________________________

 

[1]Σύμφωνα με τον ΠΟΥ: με τον όρο ‘ψυχοδραστικές ουσίες’ εννοούμε κάθε ουσία που όταν λαμβάνεται ή χορηγείται στο σύστημα ενός ατόμου, επηρεάζει τις νοητικές διεργασίες (π.χ. τη νόηση ή το συναίσθημα). Αυτός ο όρος, καθώς επίσης και αντίστοιχα ο όρος ‘ψυχοτρόπες ουσίες’, αποτελούν τους πιο ουδέτερους και περιγραφικούς όρους για όλη την τάξη των ουσιών, νόμιμων και παράνομων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την πολιτική των ναρκωτικών. Ο όρος ‘ψυχοδραστικές’ δεν υπονοεί κατ’ανάγκην εξάρτηση.

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/psychoactive_substances/en/

[2] Ο όρος «Μείωση της Βλάβης» χρησιμοποιείται ως γενικός όρος για να καθορίσει  παρεμβάσεις, προγράμματα και πολιτικές  που επιδιώκουν τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών (για την υγεία, την κοινωνία και την οικονομία) που σχετίζονται με τη χρήσης ουσιών και οι οποίες πλήττουν το άτομο, τις κοινότητες και την κοινωνία· Regh, J. et al. (2010) ‘Perspectives of Harm Reduction – what experts have to say’, Chapter 4, in European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Harm reduction: evidence, impacts and challenges, Rhodes, T. and Hedrich, D. (eds). Scientific Monograph Series No.10, Publications Office of the European Union, Luxembourg .

Διαθέσιμο εδώ: http://emcdda.europa.eu/publications/monographs/harm-reduction

[3] Μια βασική αρχή της Μείωσης της Βλάβης είναι η ανάπτυξη πραγματιστικών παρεμβάσεων, μέσω ιεράρχησης των στόχων δίνοντας έμφαση στην μείωση των επιβλαβών συνεπειών που συνδέονται με τη συνεχιζόμενη χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών (Des Jarlais, 1995; Lenton and Single, 2004). Οι προσεγγίσεις Μείωσης της Βλάβης δεν εξαιρούν ούτε προϋποθέτουν τον θεραπευτικό στόχο της αποχή και αυτό σημαίνει ότι παρεμβάσεις που προσανατολίζονται στην αποχή από τη χρήση εμπίπτουν επίσης στην ιεραρχία των στόχων της μείωσης της βλάβης. Ως εκ τούτου, αντιμετωπίζουμε τη μείωση της βλάβης ως ‘συνδυαστική παρέμβαση’, η οποία αποτελείται από ένα πακέτο παρεμβάσεων προσαρμοσμένων στο τοπικό σκηνικό και τις αντίστοιχες ανάγκες με πρωταρχικό στόχο τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών που σχετίζονται με τη χρήση. Σε σχέση με τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών της ενέσιμης χρήσης ουσιών, για παράδειγμα, αυτό ο συνδυασμός των παρεμβάσεων, μπορεί να περιλαμβάνει προγράμματα βελόνων και συριγγών, θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών, συμβουλευτικές υπηρεσίες, χώρους εποπτευόμενης χρήσης, εκπαίδευση ομοτίμων και δράσεις εκτός δομών και την προώθηση δημόσιων πολιτικών για την προστασία της υγείας των πληθυσμών κινδύνου (ΠΟΥ, 2009). Rhodes, T., Hedrich, D. (2010) ‘Harm Reduction and the mainstream’, Chapter 1, in European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Harm reduction: evidence, impacts and challenges, Rhodes, T. and Hedrich, D. (eds). Scientific Monograph Series No.10, Publications Office of the European Union, Luxembourg .

Διαθέσιμο εδώ: http://emcdda.europa.eu/publications/monographs/harm-reduction